ဦးသိမ်းဝေ (ခ) Serge Pun

အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးထွန်းထွန်း

အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့်
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

ဦးလင်းမြိုင်

အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာနှင့်
ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ၏ အထူးအကြံပေး

ဦးသန်းအောင်

အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ

ဦးကြည်အေး

အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ

ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ

Mr. Fernando Zobel de Ayala

အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ