စီးပြားေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
  • +၉၅ ၁ ၃၆၈၇၇၆၆

  • +၉၅ ၁ ၃၆၈၇၆၈၇

  • သည္ ကမ္းပက္စ္
    အမွတ္ (၁)၊ ရံုုးမ်ားရိပ္သာဝင္း၊ ကုုကိၠဳရိပ္သာလမ္း
    ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
    ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕။ ၁၁၄၀၁