• လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ

  • အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒ

  • လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်

  • အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ

  • မတူကွဲပြားခြင်းအတွက်မူဝါဒ

  • ဝန်ထမ်းများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်မူဝါဒ

  • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘးကင်းလုံခြုံမှုမူဝါဒ

  • လူအခွင့်အရေးမူဝါဒ

  • မြေသိမ်းဆည်းခြင်းမူဝါဒ

  • အကျိုးစီးပွားရှိသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း

  • အသိပေးတိုင်းကြားခြင်းမူဝါဒ