ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးမဟာဗ်ဴဟာ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္၍ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာေဒသရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးျခင္းအေပၚ အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ေရ႐ွည္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစဘဲ အလားအလာေကာင္းေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေ႐ွရည္တည္ၿမဲေစရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ၎၏မဟာဗ်ဴဟာအား ေရရွည္တြင္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ ပံုေဖာ္ရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေရ႐ွည္ျဖစ္ထြန္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားေမြးျမဴျခင္း တို႔တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ျပည္သူမ်ား (People)၊ ကမၻာေျမႀကီး (Planet) ႏွင့္  အက်ိဳးအျမတ္ (Profit) ဟူေသာ 3P ကို အဓိက ထားပါသည္။

United Nations Global Compact

ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ အေျခခံမူ (၁၀) ခ်က္ပါဝင္သည့္ United Nations Global Compact ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုဖီအန္နန္ က ၂၀ဝ၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ FMI သည္ United Nations Global Compact လႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ႐ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ မူေဘာင္အား အေျခခံ၍ ကုမၸဏီတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တာဝန္သိတက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယခင္က ကုမၸဏီ၏လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းတို႔သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအေျခခံမူ (၁၀) ခ်က္အတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ဤသည္မွာ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

FMI သည္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္သိတက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္သည့္အတြက္ UN Global Compact ၏ အေျခခံမူ (၁၀) ခ်က္ကို လုပ္ငန္းဗ်ဴဟာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳကာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ေရ႐ွည္တည္တ့ံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား - ျပည္သူ

FMI ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈဝန္းက်င္နွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ ဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ဘဝအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစရန္မွာ FMI ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI အေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အက်ိဳအျမတ္တစ္ခုတည္းကိုသာမက လူမႈအသိုင္းအ၀န္းကိုပါ အက်ိဳးျပဳေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေက်နပ္နွစ္သက္မႈအတြက္ ရိုးမအုပ္စု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မွ်တမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈ၊ အခြင့္ အာဏာေပးအပ္မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အစရွိသည္တို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္  ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရိုးမအုပ္စုႏွင့္ ၎၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္မႈသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္၀ယ္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ  ဝန္ထမ္းစုမွ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစြမ္းအစ႐ွိေသာ  ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္၊ မတူညီကြဲျပားၿပီး ၀န္ထမ္းတိုင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု  ဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစု၏ အဓိကတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး သိရွိနားလည္လာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။

ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ နွစ္ပတ္လည္ ျမန္မာအလုပ္႐ွင္မ်ားဆုေပးပြဲ (၂၀၁၇) အခမ္းအနားတြင္ ႐ိုးမဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အေကာင္းဆံုး ျပည္တြင္းအလုပ္႐ွင္ဆုကိုရ႐ွိခဲ့ၿပီး အျခားေသာ ဆုေျခာက္ခု ကိုလည္း ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စုအတြင္း႐ွိ  လူ႔စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနအေနျဖင့္   ၀န္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေျခအေနမ်ားသည္  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ၫႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္မႈမ်ား အစဥ္ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္အရ FMI တြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ (၃,၆၄၂) ဦး႐ွိပါသည္။ FMI လုပ္ငန္းစုရွိ ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ ၉၇% မွာ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၈၁% မွာ ရိုးမဘဏ္မွျဖစ္သည္။ အစြမ္းအစ႐ွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အၿပိဳင္အဆိုင္႐ွာေဖြေနမႈမွ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းႏုတ္ထြက္မႈမွာ ၁၈.၆% ျဖစ္ပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းပ်ိဳးေထာင္မႈ

ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရည္ကြာျခားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရည္ တုိးတက္လာေစရန္ အတြက္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္၏ ျပည္တြင္းလုပ္သားစုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရည္ႏွင့္ အတက္ပညာ ကြာဟမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ မိမိတို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ကြာဟမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္္လည္း ၎တို႔အသင္းဌာနမ်ားကို ေရွ႕မွဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အရည္အေသြးမ်ားကို ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။  ကုမၸဏီအုပ္စုအတြင္းနွင့္ ျပင္ပေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ားအျပင္ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ Global Institute for Tomorrow (GIFT) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လည္း တြဲဖက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဝန္ထမ္းဘဝတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားအၾကား လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ႐ွိေစရန္ ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိလိုသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ လစာေပး စာေမးပြဲခြင့္မ်ား ရယူနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေပးသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အစည္းအေ၀းမ်ားအျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသံုး ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ – Workplace) တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာ႐ွိခ်ဳပ္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းအမႈ ေဆာင္အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုသည္ ကုမၸဏီရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထို႔ျပင္ Yoma အုပ္စု၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ကို အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္အရာ႐ွိမ်ားအားလံုးမွ သိရွိနားလည္ကာ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ကလပ္ (Wednesday Club) ဟူေခၚသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကိုလည္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  ႐ိုးမရန္ကုန္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ ပြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းျပင္ပ ဝန္ထမ္းေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ကြဲျပားျခားနားမႈနွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ထူးခၽြန္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဖန္ေတြးေခၚမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိနိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားၿပီး အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ႏို္င္ေသာ လုပ္သားအင္အားစုႀကီး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိပါသည္။ FMI အေနျဖင့္ Business Coalition for Gender Equality (BCGE) ၏ တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သလို က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ႏို္င္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Economic Dividends For Gender Equality (EDGE) လက္မွတ္ရ႐ွိရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။ လက္႐ွိတြင္ ကုမၸဏီအုပ္စုဝန္ထမ္း၏ ၅၆% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ရိုးမအုပ္စုတြင္ လိုအပ္သည့္ အတက္ပညာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာေရး (သို႔) လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ လုပ္သားအင္အားစုကို ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား မတူညီကြဲျပားေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ် လုပ္ကိုင္ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္႐ွိသည္ဆိုေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရွိေစရန္ Yoma အုပ္စုမွ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ စကား ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္ခံသူေ႐ြးခ်ယ္ေရး

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဆက္ခံသူ တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ အထူးအေရးပါသည္ကို Yoma လုပ္ငန္းစုမွ ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၌သာမက လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ၌ပါ အစဥ္ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္ခံမည့္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးရန္ “work yourself out of a job” ဟူသည့္ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

EDGE အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သည္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ သည့္ အဓိကနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တက်ား-မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ EDGE အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သည္ က်ား-မ အားလုံးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပန္းလိႈင္စီလုံေဆးရုံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံး EDGE အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ေဆးရုံအျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ခံရပါေၾကာင္းကို ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း (၆)ခုအနက္ တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ားမတန္းတူညီမွ်ရွိေရး လုႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသျဖင့္ FMI အေနႏွင့္လည္း ထိုအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမဟာမိတ္အဖဲြ႔ (BCGE) ၏ ဥကၠ႒ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္၍ ကနဦးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓိက အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လာရန္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ် ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ေခတ္မီတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ BCGE ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ပက္သက္သည္ မ်ားကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.mbcgea.com

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ UK aid, USAID ႏွင့္ Australia Aid စေသာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္  Livelihood and Food Security Trust Fund (“LIFT”) ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ တိုးတက္မႈ႐ွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး  သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္  ရည္မွန္းခ်က္ (၃)ခု ႐ွိပါသည္။ ၁။ လယ္ယာက႑တြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုသံုးစြဲလာေစေရး ၂။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေငြစုေဆာင္းမႈ မ်ားျပားလာေစေရး ႏွင့္ ၃။ ေခ်းေငြမ်ား ရယူနိုင္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္လာေစေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေနမိသားစုေပါင္း (၁၈၁,ဝ၀ဝ) ခန္႔ကို ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္း ထားၿပီး လက္ခံရရွိသူ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အလွဴ႐ွင္၏ ေငြေၾကးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ေပးလိုက္ျခင္းထက္ LIFT ရန္ပံုေငြအေနျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ရွိရင္းစြဲ ေငြေခ်းကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ေလာက အေနအထားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေခ်းေငြကို စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ် ကိုက္နို္င္မႈမရွိျခင္း၊ ေခ်းေငြဆိုင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳနည္းျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ား႐ွိေသာ္လည္း ႐ိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ LIFT မွတဆင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ားကေပးထားေသာ ေခ်းေငြဆံုးရံႈးနိုင္မႈ ရန္ပံုေငြမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ွိ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအား ေငြေခ်းငွားနိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပန္းလိႈ္င္စီလံုေဆး႐ံုသည္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္႐ွိေသာ လူတန္းစားအသီးသီးကို စီးပြားေရးပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ ေဆး႐ံု႐ွိ အတြင္းလူနာေဆာင္ အမ်ားစုသည္ အရည္ အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ သီးသန္႔အခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းထားမ်ား ထားရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခုတင္ (၆)လံုးပါ ေငြေရာင္လူနာေဆာင္လည္း ထားရွိပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းအထူး သက္ေသာေသာ ေငြေရာင္လူနာေဆာင္သည္ သီးသန္႔၀န္ေဆာင္မႈကို လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားရွိၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ စံႏႈန္းထားမွာ သီးသန္႔၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ တူညီေအာင္ ထားရွိပါသည္။ ေဆးကုသမႈမ်ားကို တူညီေသာဆရာဝန္မ်ားကပင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး တူညီေသာခြဲစိတ္ခန္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုလူနာေဆာင္႐ွိ  လူနာမ်ားကို ခုတင္တစ္လံုး၊ စားစရာမ်ားအျပင္ ေဆး႐ံုတက္ေနစဥ္အတြင္း အျခားလိုအပ္သည္မ်ားျဖင့္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

႐ိုးမရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ (YYIM) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူေနမႈဘဝကိုအားေပးရန္ႏွင့္ အေျပးဝါသနာပါေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါ သည္။ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မာရသြန္ေျပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လူေပါင္း (၈,ဝ၀ဝ) ထက္ ၁၂% ပိုမ်ားကာ အေျပးသမားေပါင္း (၉,ဝ၀ဝ) ခန္႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားထံမွ ရရွိသည့္ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ အားစိုက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္း (၅) ခုသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုလွဴဒါန္းမႈသည္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၃,၀၀ဝ) ေက်ာ္ကို အက်ိဳးျပဳခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးမမာရသြန္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက ၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။ https://yomayangonmarathon.com 

ေက်းရြာမီးလင္းေရး ဗဟိုဌာန (Community Light Centre – CLC) တစ္ခုသည္ ေဘာလံုးကြင္းတစ္ကြင္းစာ အက်ယ္အဝန္း႐ွိေသာေနရာကို ဆိုလာမီးတိုင္ (၄) ခုျဖင့္ အလင္းေရာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဆိုလာ မီးတိုင္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္သာမကာ မိုးရြာသြန္းခ်ိန္မ်ား၌လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသြင္းယူႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ အလိုအေလွ်ာက္မီးလင္းကာ ေက်း႐ြာမ်ားအား အလင္းေရာင္ေပးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ အဆိုပါ လ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေက်း႐ြာအတြင္း ရပ္ေရး႐ြာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား စုေဝး၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္၊ အားကစားလႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စာေပေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခု လည္းျဖစ္ပါသည္။

CLC မ်ား၏ အထူးအေရးပါေသာအခ်က္မွာ ပညာေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အိမ္စာလုပ္ရန္ႏွင့္ စာေပေလ့လာရန္ ဖေယာင္းတိုင္မီးကို အသံုးျပဳ ၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဖေယာင္းတိုင္မီးကိုပင္ မတတ္ႏိုင္ၾက၍ ေန႔အခ်ိန္တြင္သာ စာဖတ္ေလ့လာရပါသည္။ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ဗဟိုဌာနသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စာေပပညာ ဖတ္႐ႈေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ဆရာဆရာမမ်ားကလည္း အခ်ိန္ပိုအတန္းမ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအေျခအေန မ်ားစြာတိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အဆိုပါ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ဗဟိုဌာန (၁၅) ခုကို မေကြး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔အျပင္ ရခိုင္၊ ကရင္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ဗဟိုဌာနမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ေန၀င္ၿပီးေနာက္ လူေနမႈဘ၀မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္အတြက္ FMI အေနျဖင့္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈအတြက္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္လည္း ေက်းရြာမီးလင္းေရး ဗဟိုဌာနမ်ားကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ဗဟိုဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ေငြ (၈၅) သိန္းခန္႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္႐ွိပါသည္။

ရိုးမအုပ္စုသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၏တန္ဖိုးကို အစဥ္သိရွိနားလည္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို မွီခိုရာမွ ဝန္ေဆာင္မႈက႑သို႔ ကူးေျပာင္းလာရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား လိုအပ္႐ွားပါးမႈသည္ အထူးသိသာလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိုးမအုပ္စုသည္ စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးကို အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကိႏၷရာဘားအံဟိုတယ္၏ စီမံကိန္းတစ္စိတ္တစ္ပို္င္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား ဟိုတယ္တြင္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္ၾကားပို႔ခ် ေရးအစီအစဥ္သည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယခင္က မကြ်မ္းက်င္ေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ယခုအခါ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ဟိုတယ္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုမ်ားမွ ေဆးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား

ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုမွ ေဒါက္တာရဲမိုးျမင့္ သည္ စစ္ေတြသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၏ေဆး၀ါးလိုအပ္မႈမ်ား ရ႐ိွႏိုင္ရန္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ က်န္းမာေရးတာ၀န္႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေက်း႐ြာ (၁၀၀)နီးပါး႐ိွ၍ လူဦးေရ (၂၀၀,၀၀၀) ၀န္းက်င္႐ိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၌ အဓိကအခက္အခဲမွာ ကာလ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈေကာင္းမြန္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရ႐ိွေစရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရသန္႔စက္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ သန္႔႐ွင္းေသာေသာက္သံုးေရ ရ႐ိွေရးအတြက္ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။

FMI Air မွ အေရးပါေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ရပ္အား ကူညီေပးျခင္း

FMI Air ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ ဤေဒသသည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္အဆိုး႐ြားဆံုးခံရေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Pun Hlaing Golf Estate မွ ေထာက္ပံ့ေငြတိုးပြားရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈ

ေရလႊမ္းမိုးျခင္းဒဏ္ခံရေသာ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြတိုးပြားေစရန္ Pun Hlaing Golf Estate သည္ တီ႐ွပ္အက်ႌမ်ားႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ႏွင့္ မုန္႔မ်ိဳးစံုျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ တိုးပြားရ႐ိွလာေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ ဧရိယာ႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးလု္ငန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Balloons Over Bagan မွ အေျခခံကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း

Balloons Over Bagan သည္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား အေျခခံစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ Balloons Over Bagan မွ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္႐ွာေက်း႐ြာသို႔ ေလွျဖင့္သြားေရာက္၍ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးေသတၱာဗူး၊ ေရ၊ တီ႐ွပ္အက်ႌမ်ားႏွင့္ ဦးထုပ္မ်ားကို မိသားစု (၃၆၀)သို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ယင္းေက်း႐ြာသို႔ ပထမဆံုးေရာက္႐ိွခဲ့ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။

FMI ႏွင့္ SPA Group တုိ႔သည္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူမႈဘ၀ျပန္လည္တိုးတက္ရန္ယုံၾကည္ထားၿပီး ထိုလူမႈေရး၊ ပညာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းမႈ အဆံုးသတ္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူမႈေရး ၊ပညာေရးခ်ဳိ႕တဲ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ား ပုံမွန္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ FMI ႏွင့္ SPA Group တို႔သည္ တြံေတးၿမိဳ႕ရွိ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာမ်ားသို႔ သီးသန္႔လွဴဒါန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

FMI City အနီးေနထိုင္ေသာ လိႈင္သာယာလူငယ္မ်ားအတြက္ FMI မွ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ လိႈင္သာယာေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ လာမည့္ မိ်ဳးဆက္သစ္မ်ားအား အက်ဳိးျပဳ၍ တာ၀န္သိေသာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ကို မိမိတို႔ယုံၾကည္ ထားပါသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕အနီး ေမာ္တင္နယ္ေျမ၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေစရန္ FMI ႏွင့္ ၎ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လူမႈဘ၀တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ လ်က္ လူမႈေရးအစီအစဥ္အမ်ားအျပားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားအနက္ ပထမဆံုး ျဖစ္သည့္ အစီအစဥ္မွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ၎နယ္ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဆင္၀ိုင္းေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အဆိုပါေက်ာင္းအား တည္ေဆာက္ေပး ျခင္းသာမကဘဲ အဆိုပါေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ်ား၏ လစာကို ဆက္လက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေရးပါေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာပဏာမေျခလွမ္းအျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ တစ္ခုကို လည္း ေမာ္တင္ေဒသ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္တြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအားျပဳစုကုသျခင္းႏွင္႔ ပညာေပးျခင္းျဖစ္သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ SPA ကုမၸဏီအုပ္စုမွ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ေဒသႏၱရေဆးခန္း တစ္ခုလည္းပါ၀င္ပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ မိမိတို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ားအား သန္႔ရွင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ မိသားစုရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ၄င္းတို႔ကုိယ္ပိုင္အိမ္မ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ခင္းတစ္ခုအား ျဖည့္စြက္ေထာက္ပံံ့ေပးထားၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္တစ္ကာယ အလုပ္ သမားမ်ားကိုမူ က်ယ္၀န္းေသာ အိမ္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

ဘုရင္႔ေနာင္ေစ်းအနီး ဧရိယာပတ္လည္တြင္ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္သည္႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ခံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ ခံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္မႈကို FMI မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ၎ဧရိယာ၀န္းက်င္၌ သြားလာမႈအခ်ိန္မွာ သိသာစြာတုိးတက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အသိပညာေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ ေစရန္ ပန္းလိႈင္ေဆးရံုမွ တာ၀န္ယူထားပါသည္။ ဤေဆးရံုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးႏိုင္ရန္ လူထုအသိပညာေပးေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပံုမွန္က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ၎တို႔အား အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဤပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ပန္းလိႈင္ေဆးရံုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ က်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား အေရးပါေသာ က်န္းမာေရး၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆးရံုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္းရွိ မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာမ်ားအား လွဴဒါန္းမႈအပါအ၀င္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ဆုိင္ကလံုး မုန္တိုင္း နာဂစ္ေၾကာင္႔ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ FMI သည္တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ေက်းရြာ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္ႏွင္႔ ေက်းရြာသားမ်ား ဘုရား၀တ္ျပဳရန္ႏွင္႔ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အာရံုခံ တန္ေဆာင္း အပါအ၀င္ ေအာက္ျပြန္၀ေက်းရြာရွိ ပထမဆံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေရွ႕ေျပး ေက်းရြာ (ESPV) တည္ ေဆာက္ေရး ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းေၾကာင္႔ ပ်က္သုန္း သြားခဲ့ၾကေသာ အစားထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိသည္႔ ၎တို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးရွံဳးမႈလစ္ဟာေနျခင္းကို ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ႔သည္။ SPA/FMI Group ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ၊ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင္႔ ေက်းရြာသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္းမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ခ့ဲေသာ အဆိုပါ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းမွာ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ လံုး၀ျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

SPA/FMI Group မွ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အတူလိုက္ပါခ့ဲၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ျပည္႔ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ျပြန္၀ ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခ့ဲၾကျပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳ အမွ်အတန္းေပးေ၀ေသာ ဘာသာေရးအခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ အလယ္ကၽြန္းေပၚရိွ ကြင္းၾကီးေက်းရြာအနီး လူ ၅၀၀ ဆံ့ Cyclone Shelter တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ တာ၀န္ေပးျခင္းကိုလည္း FMI မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ FMI ႏွင္႔ Cyclone Shelter မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကသည္႔ အျခား ကုမၸဏီမ်ားကို အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ထိုအခ်ိန္က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ မွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ႔ပါသည္။

SPA Start

SPA START သည္ (၆)လၾကာ သင္တန္းတစ္ခုအား အေျခခံေရးဆြဲထားေသာ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သင္တန္းတြင္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားေသာ ဆရာမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။ ငယ္ရြယ္သူ ျမန္မာစီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္အရ အံ၀င္ခြင္က်စီမံထားသည့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈအစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမွ ဆရာမ်ားသည္ SPA ကုမၸဏီအုပ္စုအတြင္းရွိ ကုမၸဏီခြဲမ်ားမွ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္ အရာရွိ မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာ မ်ားႏွင္႔ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာ ျမန္မာစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ မ်ားအား အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အႀကံေပးႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္အား ေစတနာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္သည္ FMI အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး SPA Group အေနျဖင့္ လာမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား လမ္းညႊန္ေပး ျခင္းျဖင့္ စြန္႔စားမႈလုပ္ငန္းသစ္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀န္းအား ျပန္လည္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

ဒိုင္စုေက်း႐ြာ ေရျဖန္႔ေ၀ေရးစက္႐ံု

Yeon Tippetls Well Program ႏွင့္ Pun Hlaing Golf Estate တို႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ SPA ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ဒိုင္စုေက်း႐ြာသို႔ ေရျဖန္႔ေ၀ေရးစက္႐ံုတစ္ခု လွဴဒါန္းခဲ့ပါ သည္။ အဆုိပါ ေရျဖန္႔ေ၀ေရးစက္ရံုသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ရန္ မလိုဘဲ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ရန္ မလိုျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ဟန္႔တားရာ ေရာက္ေစပါသည္။

 

 

 

 

 

ေညာင္ရြာသားဖြားခန္း


ေဒသခံမိခင္မ်ား မီးဖြားမႈေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ႏွင္႔ သားဖြားမိခင္မ်ား အေနျဖင့္ မီးဖြားစဥ္ကာလ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈပမာဏ ေလ်ာ႔က်ေစရန္အတြက္ SPA Group ႏွင္႔ Pun Hlaing Golf Estate တို႔မွ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေညာင္ရြာသားဖြားေဆးခန္း တစ္ခန္းအား လွဴဒါန္းထား ပါသည္။

SPA Project Management မွ ပုံစံေရးဆြဲတည္ေဆာက္ထားေသာ ၄င္းသားဖြားေဆးခန္းအား တရား၀င္ဖြင့္ လွစ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅)ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သားဖြားေဆးခန္းသည္ ၎ေဒသတြင္ တုိးပြားလာမည့္သူမ်ားအား အေရးႀကီးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မီးဖြားေတာ့မည့္

မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရစားသံုးမႈအေလ့အက်င္႔မ်ား တုိးတက္မႈရွိေစရန္ လုိအပ္သည့္ အသိပညာေပးမႈ ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ေဘးကင္းစြာမီးဖြားႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ ေရာဂါမရရိွႏုိင္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာအား စီစဥ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား - ကမာၻေျမႀကီး

FMI သည္ မိမိတို႔စီးပြားေရး ရည္ရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအေပၚ အေလးထားလုပ္ေဆာင္သည္။ FMI သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေရရွားပါးမႈတို႔၏ နက္နဲအေရးပါမႈကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္သည္။ သို႔ေသာ္ တရွိန္ထိုး တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနသည္။

ျမန္မာနုုိင္ငံသည္ ယခုုနွစ္တြင္ ပထမဆံုုး အၾကိမ္အျဖစ္ ကမာၻ႕သန္႔ရွင္းေရးေန႔တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ရန္ကုုန္တြင္ ထိုုတကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာ သန္႔ရွင္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကိုု ၂၀၁၈ ခုုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး FMI သည္ အဓိကစပြန္ဆာအျဖစ္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ားအား သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈတြင္ FMI နွင့္ Yoma အုုပ္စုု၏ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္  လုပ္အားေပးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး  သန္႔ရွင္းျပီး စိမ္းလန္းစိုုေျပေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာေစရန္  အသိပညာ မွ်ေဝမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကမာၻ႔သန္႔ရွင္းေရးေန႔ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ မွ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿပီး သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ လူထုပါ၀င္မႈအႀကီးဆံုး လုႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ကမာၻ႕သန္႔ရွင္းေရးေန႔ကို Junior Chamber International Yangon, Trash Heroes, Clean Yangon အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တိုု႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဆိုပါ သမိုင္း၀င္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ။

Earth Hour လႈပ္႐ွားမႈသည္ World Wide Fund for Nature (WWF) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေျမႀကီးအား ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ လူမႈအသို္င္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ မလိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို တစ္နာရီခန္႔ပိတ္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္ ႏွစ္စဥ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ Earth Hour လႈပ္႐ွားမႈကို ရိုးမအုပ္စုႏွင့္ WWF တို႔ ပူးေပါင္း၍ ည (၈) နာရီခြဲမွ (၉)နာရီခြဲအထိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ စြမ္းအင္ေေခြ်တာသည့္အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ပိတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို အားျဖည့္နိုင္ရန္အတြက္ ႐ံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ The Campus ၏ ေခါင္မိုးတြင္ အသစ္တပ္ဆင္ထားေသာ ဆိုလာျပားမ်ား စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦ၏ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ တစိတ္တေဒသကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စာ႐ြက္အသံုးမျပဳေသာ အေလ့အထကို ရိုးမအုပ္စုတစ္ခုလံုးတြင္ က်င့္သံုးလ်က္႐ွိၿပီး အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ စနစ္ကိုသာ အဓိကထား အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၾကရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ စာ႐ြက္မ်ား ပံုႏွိပ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မိတၲဴကူးျခင္းတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ Cloud-Based စနစ္သံုးကာ ဖိုင္မ်ားမွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ စာရြက္အသံုးမျပဳေသာ အေလ့အထကို ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။

ပလပ္စတစ္သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လႈပ္႐ွားမႈသည္ ရိုးမအုပ္စုမွ ပလပ္စတစ္သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ပထမဆံုး လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (StarCity) ၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔႐ွင္းေရးေန႔တြင္ မိမိတို႔ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး EMR-ERP စနစ္ကို ယခုႏွစ္တြင္  စတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုစနစ္သည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ နည္းပညာကိုသံုးစြဲၿပီး စာ႐ြက္မလိုဘဲ အျပည့္အဝအလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည့္ ပလက္ေဖာင္းေၾကာင့္ လာမည့္ (၃)ႏွစ္အတြင္း Health Information Management System Society (USA) ၏ အဆင့္ (၆)  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ကမၻာ့ေ႐ႊ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္) ကို ရ႐ွိႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပလက္ေဖာင္းေၾကာင့္ ေဆးခန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆးခန္းဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္အသစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဆး႐ံုမ်ားကြန္ရက္တစ္ခုလံုးအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားသံုးစြဲျခင္း၊ ေဆး႐ံုလုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္  သိမ္းထားေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အဆိုပါ ပလက္ေဖာင္း၏ အဓိကအဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား - အက်ိဳးအျမတ္

ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မွသာ တစ္ရွိန္ထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုိးတက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးသည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ရွယ္ယာရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အျမတ္ေငြမ်ားေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္ႀကိဳးစားသည့္အျပင္ ျပည္သူႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အဓိကစိတ္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Wave Money သည္  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ ေငြေၾကးေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းတို႔ကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစုႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေန႔စဥ္ေပးပို႔နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို ရ႐ွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

FMI သည္ ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ (၂၆) ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး ရွယ္ယာရွင္ (၈၆၀၀) ေက်ာ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စုကို ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအၾကားမွ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ စံတန္ဖိုးတစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

FMI ကို စတင္ထည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔ အခြန္အရပ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ ကုမၸဏီမွ ထည့္သြင္းေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

https://fmi.com.mm/my/tax-contributions-mm

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘ၀တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္ထားရွိသည့္ ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရံုသည္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆးရံုမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ပန္းလိႈင္ေဆးရုံအေနျဖင့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေဆးရုံေပါင္း (၁၀) ရံုေက်ာ္အထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကြန္ယက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လူတန္းစားမ်ိဳးစံု လက္လွမ္းမွီ တက္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားျဖင္ျဖင့္ လူမႈဝန္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အက်ိဳးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

FMIDecaux သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအသစ္တစ္ခု သတ္မွတ္ ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေခတ္မီဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မ်ားအား အေကာင္းဆံုုးေသာ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ FMIDecaux မွ တီထြင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္လ္အရ စီမံကိန္းအတြက္ ေၾကာ္ညာလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္သာ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္အပို ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

Sustainability Initiatives (FY 17/18)