ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မဲ့(န်)ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“FMI”) သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် စတော့ဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်၍ YSX တွင် ၎င်း၏အစုရှယ်ယာများအား ရောင်းဝယ်ခြင်း စတင်ခဲ့ပါသည်။

FMI ၏ စတော့စာရင်းဝင်ရေး ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟချက် (ဖွင့်ဟကြေညာစာတမ်း) တွင် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးတောင့်တင်း ခိုင်မာမှုများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့အပါအဝင် ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ် သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် ကျွန်တော်တို့ အဓိကတန်ဖိုးထားမှုများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက် အစုရှယ်ယာရှင်များ အားလုံးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအနေဖြင့် ဤဖွင့်ဟကြေညာစာတမ်းကို ဖတ်ရှုပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။